Betalingsvilkår gyldig fra 11. juli 2017

Accept af særlige vilkår

Charlotte Bech leverer online produkter og tjenester, som stilles til rådighed gennem Charlottebech.dk. De produkter og services Charlottebech.dk tilbyder igennem hjemmesiden er ubetinget underlagt følgende særlige vilkår for brug.

Charlottebech.dk forbeholder sig ret til at opdatere særlige vilkår til enhver tid og uden varsel.  

Afvikling – ændringer & aflysning

Charlottebech.dk har ret til at ændre tidspunktet for købte online ydelser / sessioner. Er der tale om 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt, dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb. Indbetalte beløb refunderes som udgangspunkt ikke.

Charlottebech.dk har ret til at aflyse købte ydelser / sessioner/ kurser / møder/ forløb mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den / de aflyste ydelse(r) / session(er). Man er ikke garanteret en ydelse, selv om man har betalt. Charlottebech.dk har ret til – fra sin side – at annullere en ordre, og refundere indbetalte beløb.

Hvis der eksempelvis ikke er nok tilmeldte til mødet/konsultation/kurset/arrangementet, forbeholder vi os ret til at aflyse eller ændre startdato. Hvis startdatoen ændres, vil du få besked via mail, og have mulighed for at afmelde dig med fuld tilbagebetaling. Ved aflysning fra klinikkens side vil et eventuelt indbetalt beløb blive returneret til dig.

Charlottebech.dk kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den / de aflyste ydelser / sessioner/ kurser / møder/ forløb med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op eller logge på til de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og / eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt via e-mail.

Det er ikke muligt at få refusion for betaling af aflyste aftaler, herunder resterende konsultationer i et forudbetalt forløb, som er aflyst fra patientens side, uanset grund, eller resterende kursusdage i et igangværende kursusforløb/uddannelse/møde, som er aflyst fra kursistens side, uanset grund.

Din plads på holdet/mødet/konsultationen/kurser/uddannelser er først endeligt reserveret, når vi har modtaget din fulde indbetaling på det pågældende deltagergebyr. Modtages den fulde betaling ikke rettidigt, vil pladsen blive frigivet. Rettidig betaling varierer fra ydelse til ydelse.

Fortrydelsesret for forbruger

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Charlottebech.dk. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold, eller levering af plomberede lyd- og billedoptagelser. Fortrydelsesretten bortfalder 14 dage inden kurset.

Beløbet hæves op til 30 dage før den dag hvor starten af selve uddannelserne og kurserne finder sted, fordi produktet skal gøres personligt i forberedelsen. Beløbet hæves på selve den dag hvor møder/konsultationer/forløb finder sted.

I henhold til forbrugeraftaleloven er der maksimalt 14 dages fortrydelsesret ved e-handel, herunder kurser/møder/konsultationer købt via denne portal, dog senest ved starttidspunktet for levering af ydelsen eller starten af kursusforløb/møder/konsultationer/uddannelser. Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, du har tilmeldt dig og betalt.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, dvs. når du tilmelder dig kurset/mødet/konsultationen/uddannelsen/mødet. Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen, skriftligt pr. e-mail inden fristens udløb.

Hvis du tilmelder dig og betaler mindre end 4 uger til afholdelse af workshops, kurser, konsultationer, møder, forløb etc. frafalder de 14 dages fortrydelsesret.

Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du inden for de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb via mail. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i / modtagelse af eller returnere købte ydelser/produkter.

Produkter skal returneres til os inden 14 dage, og du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når vi har modtaget det returnerede produkt i ikke-forringet stand, refunderer vi uden unødig forsinkelse dit tilgodehavende.

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, anvendes som udgangspunkt ikke på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.

Klageadgang for forbruger

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Lyngby som første instans. Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Charlotte Bech via mail. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne for det er opfyldt.

Betaling & Betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK) ekskl. Moms, med mindre andet er anført.

Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give os besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Kurser, møder, konsultationer, online-forløb og andre kurser/workshops skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende. Og du hæfter for det fulde beløb. Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen. Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Ansvarsbegrænsninger 

Ethvert erstatningsansvar, som Charlottebech.dk måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Charlottebech.dk skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Charlottebech.dk har handlet simpelt uagtsomt. Charlottebech.dks erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Rettigheder

Charlottebech.dk har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Charlottebech.dk som virksomhed. Charlotte Bechs navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt det købte eller Charlotte Bechs navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Charlottebech.dk berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse for hver påbegyndt måned. Charlottebech.dk er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Datapolitik

Charlottebech.dk indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb / den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dine oplysninger bliver slettet, når det køb / den levering, de er blevet indsamlet til, endeligt afsluttes.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Charlottebech.dk har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.

Ved at sende et indlæg, som indeholder billeder, fotografier, billeder eller som på anden måde indeholder noget grafisk helt eller delvist, garanterer du hermed at du er copyright ejer af sådanne billeder, eller at indehaveren af ​​ophavsretten af ​​sådanne billeder har givet dig tilladelse til at bruge sådanne billeder eller indhold og / eller billeder, der er indeholdt i sådanne billeder er i overensstemmelse med den måde, og formålet med dit brug og andet er tilladt af disse vilkår.

Du bekræfter at du har de nødvendige rettigheder til at tillade at hvis nogen person er afbilledet, at de så har givet samtykke til brug af billederne som angivet i disse vilkår, som eksempelvis – men ikke begrænset til -distribution, offentlig visning og reproduktion af sådanne billeder.

Ved at indsende billeder, giver du udtrykkeligt tilladelse til at se billederne i forbindelse med brug, som er tilladt i henhold disse vilkår, af en hvilken som helst af de services og kommunikationstjenester stilles til rådighed på Charlottebech.dk . Alle brugere af tjenesterne og / eller kommunikationstjenester for hver af sådanne billeder stillet til rådighed eller på anden måde formidles i forbindelse med nogen af ​​de tjenester, kommunikationstjenester eller hvor som helst på hjemmesiden.

Ingen kompensation eller provision vil blive betalt af Charlottebech.dk  eller til enhver bruger af tjenesterne eller hjemmesiden, med hensyn til din brug af materialet eller udstationering af billeder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Vedrørende dokumenter og andre oplysninger lagt ud på webstedet

Charlottebech.dk giver brugere mulighed for at deltage i en eller flere kommunikationsfora som en del af tjenesterne. Tilladelse til at se, adgang til og / eller bruge webstedet videoindhold, datablade, PDF filer, ofte stillede spørgsmål etc og andre materialer fra de tjenester.

(1) Din brug af indholdet stilles til rådighed via tjenesterne eller hjemmesiden, som ikke overtræder de særlige vilkår og betingelser. (2) Din brug af indholdet via tjenesterne eller hjemmesiden er til personlige brug og det er ikke tilladt at kopiere det til eller lægge det ud på nogen netværkscomputer, andre hjemmesider, kommunikation fora, sociale netværk eller nogen anden form for medier. (3) Distribution af indhold kræver Charlottebech.dks udtrykkelig skriftlig tilladelse. Anvendelse til andre formål er udtrykkeligt forbudt ved lov og kan resultere i alvorlige civile og strafferetlige sanktioner. Lovovertrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang.

Elementer af Charlottebech.dk er beskyttet af ophavsret, vareudstyr, varemærker, illoyal konkurrence og andre styrende love og må ikke kopieres eller efterlignes helt eller delvist. Ingen logo, grafisk, lyd eller billede fra dette site må kopieres eller transmitteres uden udtrykkelig tilladelse skriftligt af Charlottebech.dk.

Indholdet på hjemmesiden, information, lister, posteringer, kommunikation og grafiske fremstillinger eller andet i forbindelse med tjenesterne kan indeholde tekniske unøjagtigheder, typografiske fejl, eller fejlagtige oplysninger vedrørende tilstand, kvalitet eller på anden måde.

Charlottebech.dk kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for nogen specielle tab ved brug af data, enten i forsømmelighed eller anden skadevoldende handling, der udspringer af eller i forbindelse med brug af hjemmesiden. Det er uanset om der er tale om formidling, visning, svar på eller udførelsen af ​​ethvert indhold, information, produkt, data, grafisk billede eller andre medier repræsenteret i forbindelse med oplysninger, der offentliggøres på eller formidles i forbindelse med hjemmesiden eller tjenester som kan fås via hjemmesiden.

Hvis nogen af tjenesterne kræver at du åbner en konto, så skal du udfylde registreringsprocessen ved at give Charlottebech.dk aktuelle og præcise oplysninger. Du bliver bedt om at vælge din egen adgangskode og / eller et brugernavn. Du er selv ansvarlig for at beskytte fortroligheden af dit kodeord samt konto. Desuden er du selv alene ansvarlig for enhver og alle aktiviteter der foregår under din konto.

Du accepterer at underrette Charlottebech.dk om uautoriseret brug af din konto eller brud på sikkerheden. Charlottebech.dk er ikke være ansvarlig for tab, som du måtte lide som følge af at en anden person bruger din adgangskode eller konto, enten med eller uden din viden.

Misbrug og ulovlig anvendelse af indhold og tjenester

Som en udtrykkelig betingelse ved brug af de tjenester og indhold som er tilgængelige på Charlottebech.dk, så accepterer du, at du kun kan bruge ydelserne og tjenester til eget privat brug, og ikke andre formål.

Du må ikke bruge tjenesterne og / eller indholdet på nogen måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forstyrre andre brugeres besøg eller indhold.  Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til nogen tjenester, indhold, andre konti gennem hacking, password mining eller anden måde. De må ikke skaffe adgang eller forsøge på at skaffe adgang til materiale eller oplysninger ved vildledende midler eller handlinger vildledning, løgn eller bedrageri ved brug af tjenesterne og / eller indhold.

Brug af tjenester og indhold som er tilgængelige på Charlottebech.dk

De tjenester og det indhold som stilles til rådighed for dig, kan indeholde email tjenester, chatområder, nyhedsgrupper, forums, personlige hjemmesider og/ eller faciliteter som er designet til at gøre dig i stand til at kommunikere med andre. Du accepterer at du bruger kommunikationstjenesterne til indlæg, til at sende og modtage beskeder og materiale der er af lødig karakter, og relateret til den pågældende kommunikationstjeneste.

Som eksempel og ikke som en begrænsning, accepterer du, at når du bruger kommunikationstjenester vil du undlade at:  1) Bagvaske, udnytte, chikanere, spekulere, true eller på anden måde krænke retssikkerheden (så som retten til privatlivets fred og offentliggørelse)   2) Poste, indrykke, distribuere eller udbrede nogen form for upassende, blasfemiske, ærekrænkende, uanstændige, usømmelige, eller ulovlige emner, navne, materiale eller informationer.  3) Indlæse filer der indeholder virus, trojanske heste, orme, korrupte filer eller andet lignende software der kan skade driften af ​​en anden computer.  4) Uploade filer eller andet som der indeholder billeder, fotografier, software eller andet materiale der er beskyttet af intellektuel ejendomsret, herunder eksempelvis men ikke begrænset til copyright eller varemærkning ved lov eller retten til privatlivets fred eller omtale, medmindre du ejer eller kontrollerer rettighederne eller har modtaget alle nødvendige samtykke til for det samme.  5) Brug kommunikationstjenester i forbindelse med undersøgelser, konkurrencer, pyramidespil, kædebreve, uønsket e-mail, spam eller nogen overlappende eller uopfordrede beskeder (kommercielle eller andet);  6) Annoncere eller tilbyde at sælge eller købe varer eller tjenester via handlinger, bedrag, vildledning, bedrageri, eller gennem hemmeligholdelsesaftale eller tilbageholdelse af væsentlige oplysninger relateret til det der udbydes, sælges eller købte varer eller tjenester.  7) Bruge ethvert materiale eller oplysninger, herunder billeder eller fotografier som er gjort tilgængelige via tjenesterne, og indhold som på nogen måde krænker ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller andre anstændighed retten for en part. 8) Hente enhver fil der er posteret af anden bruger i en kommunikationstjeneste som du ved, eller med rimelighed burde vide, ikke lovligt kan reproduceres, vises, udføres, og / eller distribueres på en sådan måde. 9) Begrænse eller forhindre andre brugere i at bruge og nyde kommunikationstjenesterne. 10) Harveste eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, inklusive e-mail adresser; 11) Overtræde gældende love eller regler;  12) Bruge, downloade eller på anden måde kopiere, eller give (hvad enten mod betaling eller ej) til en person eller enhed enhver mappe af brugere af tjenesterne eller andre bruger- eller brugsoplysninger eller dele heraf.  13) Oprette en falsk identitet med det formål at vildlede andre.

Charlottebech.dk har ingen forpligtigelse til at overvåge kommunikationstjenesterne eller materiale der lægges på, noteret på eller på anden måde formidles gennem tjenesterne. Charlottebech.dk forbeholder sig dog ret til at gennemse materiale posteret med kommunikations tjenesterne for at fjerne enhver og alt materiale der vises på webstedet med eller uden årsag efter eget skøn. Charlottebech.dk forbeholder sig endvidere ret til at ekskludere eller forhindre deres adgang til enhver eller alle kommunikationstjenester på ethvert tidspunkt og uden varsel om grundlaget for eksklusionen.

Charlottebech.dk forbeholder sig ret til altid at kunne offentliggøre eller udlevere enhver oplysning som nødvendigt, for at kunne opretholde gyldig lovgivning, regulativer, retslig proces eller statslig anmodning, redigere, afvise indlæg, fjerne enhver oplysning eller materialer helt eller delvist, som udkommer på stedet efter eget skøn.

Charlottebech.dk kan uploade indhold eller andet materiale via kommunikationstjenesterne og kan være genstand for forbrugsbegrænsninger, reproduktion og / eller udbredelse. Du er ansvarlig for at overholde sådanne begrænsninger hvis du henter materiale. Eventuelle brugeruploadede materialer følger strengt de betingelser, der er anført i disse generelle vilkår.

 Begrænsning af ansvar for tjenester gjort tilgængelige på websitet.

Du accepterer udtrykkeligt, at lovgivningen uden hensyn til et hvilket som helst relevant modstridende retsprincip, finder anvendelse i enhver tvist, vedrørende din brug af tjenesterne, indholdet eller ethvert andet spørgsmål relateret til hjemmesiden.

Du accepterer udtrykkeligt og samtykker til udøvelse af personlig jurisdiktion i retten (via retten) angående enhver tvist vedrørende din brug af tjenester, indhold, vilkårene eller ethvert andet spørgsmål vedrørende hjemmesiden.

Du accepterer og samtykke til at en kompetent domstol i Danmark bliver det eneste mødested for alle tvister vedrørende din brug af tjenester, indhold, vilkårene eller ethvert andet spørgsmål vedrørende hjemmesiden.

Charlottebech.dk  betaler ingen kompensation eller provision af til dig med hensyn til brug af tjenesterne eller opslag. Charlottebech.dk er ikke forpligtet til at poste eller anvende det materiale du har indsendt på hjemmesiden eller via kommunikationstjenesterne. Charlottebech.dk  kan fjerne det hele eller dele heraf, af enhver indgivelse og / eller udstationering til enhver tid efter eget skøn uanset årsag.

Politik omkring kundeoplysninger. Se cookie- og privatlivspolitik her.

Cookies Se cookie- og privatlivspolitik her.