Sund skepsis og sund fornuft

Skal man følge moderne lægevidenskab eller alternativ behandling? Ja det er faktisk ikke et spørgsmål om enten-eller. Det er ikke sort eller hvidt- men det er et spørgsmål om både-og. Vi skal da have begge dele. Vi kan med fordel kombinere det bedste fra de to verdener. Moderne lægevidenskab har fordele og ulemper. Alternativ medicin har også fordele og ulemper. Det som er vigtigt er at vi kvalitetssikrer begge områder, så der bliver et højt niveau af faglighed, sikret gennem uddannelse, journalføring, tavshedspligt, professionelle og etiske retningslinjer, samt løbende tilsyn og evaluering.

Grænselandet mellem moderne lægevidenskab og Ayurveda

Klinikken baserer sin succes på at kombinere det bedste fra to verdener, ved at supplere moderne lægevidenskab med ayurveda, som er Indiens tusindårgamle holistiske sundhedssystem, og som anbefales af WHO. Vejledningerne sker først og fremmest efter de gængse retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen baseret på moderne lægevidenskab, og suppleres derpå med kost, motion, livsstil, yoga, meditation og ayurvediske principper.

Ayurveda er en velafprøvet årtusindgammel metode til at fremme sundhed og forebygge sygdom, der kombinerer det mentale, det følelsesmæssige og det fysiske i en meningsfyldt helhed. De klassiske ayurvediske tekster indeholder en viden om sundhed, man må klassificere som brugbar, fordi den har været anvendt i tusinder af år i Fjernøsten (time tested knowledge). Denne ayurvediske viden i teksternes tusindår gamle indhold er i dag blevet underbygget af videnskabelige studier.

Ayurveda er en naturlig metode til sundhedspleje, der har til formål at skabe fysisk, mental og følelsesmæssig balance ved at afbalancere fysiologien og styrke kroppens indbyggede selvreparationsmekanismer. Ayurveda giver råd og vejledning om, hvordan man på naturlig vis kan styrke sin naturlige modstandskraft mod sygdom og udvikle sig til et sundere, gladere og dygtigere menneske.

Ayurveda spænder over områder som forebyggende medicin, anatomi, fysiologi, patologi, medicin, kirurgi, farmakologi,  gynækologi, obstetrik, psykiatri, foryngelse og pædiatri, samt ernæringslære. De originale klassiske ayurvediske tekster er samlet i seks værker, som hver er delt op i flere bind.

Inderen Maharishi Mahesh Yogi (som har bragt Transcendental Meditation til de vestlige lande) har i samarbejde med en gruppe ayurvediske eksperter (kaldet for vaidyaer) genskabt de ayurvediske principper i deres oprindelige rene form. Denne oprindelige ayurveda, kaldet Maharishis AyurVeda, omfatter 40 naturlige behandlings- og terapiformer uden negative bivirkninger, fx kost, urter, lydterapi og mentale teknikker til håndtering af stress og bevidsthedsudvikling. De omfattende positive resultater af Maharishi Ayur-Veda er dokumenteret gennem mange hundrede videnskabelige forskningsarbejder ved universiteter og forskningsinstitutter over hele verden, og mange er publiceret i anerkendte fagtidsskrifter som Science, The Lancet, Scientific American, American Journal of Physiologi, Journal of Mind and Behaviour, og Journal of the Canadian Medical Association.

WHO anbefaler ayurvediske metoder
Anvendelsen af ayurveda og vedisk medicin er anbefalet af WHO (World Health Organization). Verdenssundhedsorganisationen anbefaler ayurveda, fordi det er et holistisk sundhedssystem, der ser på individets liv som en helhed, både sjælen, sindet, kroppen, familien og omgivelserne, og derfor ikke bare retter sig mod den fysiske krop men også mod moralske og åndelige værdier.

WHO anbefaler ayurveda, fordi systemet:·
Har været anvendt med positive resultater i tusinder af år
Er holistisk og tager hele mennesket i betragtning
Er naturligt og ikke har negative bivirkninger – vel at mærke hvis det anvendes korrekt
Indeholder omfattende viden om sundhed, blandt andet fertilitet
Bygger på direkte erkendelser af sammenhænge omkring krop og sundhed·
Som metode er enkel og ukompliceret og ikke dyr at praktisere
I stort omfang er videnskabeligt dokumenteret
Er nyttig og praktisk

WHO’s afdeling for naturmedicin skriver:
´´Ayurvediske behandlere definerer livet som en forening af krop, sanser, sind og sjæl, og i denne kontekst betragter man sundhed som en blanding af fysisk, mentalt, socialt, moralsk og åndeligt velvære. Man lægger vægt på de moralske og åndelige aspekter og bringer derfor nye dimensioner til mennesket og til det sundhedssystem, der tager vare på menneskets helbred.”

Ayurveda og alternativ behandling

Læge Charlotte Bech er ikke alternativ behandler, men hun tilbyder et naturligt supplement (i form af blide og næsnsomme metoder) til de gængse behandlinger i det etablerede system.

Alternativ behandling
Alternativ behandling bliver mere og mere anvendt. I alt har knap 28% af den voksne befolkning været til alternativ behandling inden for det seneste år, dvs knap hver tredje. Det svarer til, at 1,3 millioner voksne i Danmark har brugt én eller flere former for alternativ behandling.

Sundhedsstyrelsen har opfordret til at sygehusafdelinger ikke modsætter sig patienters ønske om at anvende alternativ behandling under indlæggelse og at der udarbejdes retningslinje om alternativ behandling i afdelingens instruks.

Der findes i øjeblikket ikke nogen internationalt accepteret definition af alternativ behandling. Kosttilskud er ikke nødvendigvis alternativt, f.eks. er jern, kalk og B-vitaminer registrerede lægemidler, og mange lægemidler bygger på naturprodukter, f.eks. kom det første malariamiddel fra barken af det sydamerikanske kinatræ, og et nyt malariamiddel stammer fra  bynkeplanten, (og er i øvrigt ikke nyt men har været anvendt i Kina i over tusind år).

Herhjemme er der to definitioner af alternativ behandling.
1. Al behandling, som ikke er en del af den gængse behandling, der tilbydes i det offentlige sundhedssystem
2. Behandling som ikke er dokumenteret
3. Behandling uden kemi, via naturlige metoder, der er blide og skånsomme, og meget ofte skaber velvære

Lægeforeningens politikpapir omkring alternativ behandling nævner, at hvis der er dokumentation for virkningen, betragtes den pågældende behandling ikke som alternativ. Det, der kendetegner lægevidenskaben, er netop, at man er villig til at efterprøve og kritisk tage stilling til forskellige behandlingsformer.

Mange behandlinger, som udføres af læger, er ikke dokumenteret igennem evidensstudier. Disse behandlinger kan dog ikke betegnes som alternative, hvis deres effektivitet er påvist gennem kliniske afprøvninger, og deres virkningsmekanismer er klart forståelige på baggrund af lægevidenskabelige betragtninger, hvor lægevidenskab forstås bredere end naturvidenskab.

EU-kommissionens direktiv fra 2004 åbner mulighed for, at dokumentationen for naturlige plantelægemidler endvidere kan hvile på en lang tids anvendelse og tradition.

Som læge kan man anvende eksperimentelle behandlinger, hvor man endnu ikke har dokumenteret en klinisk effekt, men hvor lægevidenskabelige principper teoretisk understøtter behandlingens mulige effekt. Læs mere i Medicinsk Kompendium, 75,6.

Ayurveda er ikke alternativt
Selv om det måske umidddelbart kan se sådan ud, er ayurveda ikke alternativ medicin, ifølge to af de ovenstående definitioner. Lægeforeningens politikpapir omkring alternativ behandling fastslår, at naturlige metoder kan godkendes, uden at der foreligger videnskabelige forsøg. Naturlige metoder kan godkendes i de tilfælde, hvor man klart kan forstå virkningsmekanismerne ud fra lægevidenskabelige betragtninger, hvor lægevidenskab forstås bredere end naturvidenskab. Som læge kan man anvende eksperimentelle behandlinger, hvor man endnu ikke har dokumenteret en klinisk effekt, hvis lægevidenskabelige principper teoretisk understøtter behandlingens mulige effekt.

De ayurvediske anbefalinger opfylder begge kriterier: Virkningsmekanismerne i ayurvediske og vediske anbefalinger kan forstås ud fra lægevidenskabelige betragtninger, og deres effekt understøttes af lægevidenskabelige principper. Desuden er det time-tested gennem tusindvis af års anvendelse og tradition.

Serbien og Schweiz er foregangslande. Her har de officielle myndigheder officielt anerkendt forskellige naurlige systemer til behandling, herunder Ayurveda, der kan praktiseres som selvstændigt system. Serbian Association for Ayurveda er medlem af Serbian Association for Traditional Medicine, der er en del af Lægeforeningen i Serbien.

Hvornår er der evidens for naturlig behandling?

Der er en tendens til hos visse grupperinger at affeje enhver form for naturlig behandling som ‘udokumenteret’.  Desværre bruges ordet dokumentation forkert af mange. Og bruges desværre ofte, blot fordi man ønsker at afvise noget, der ikke passer ind i ens personlige dagsorden.

Faktisk er det de færreste, der egentlig kender betydningen af begrebet dokumentation. Ordet evidens  betyder det samme som ordet dokumentation, uanset om man sætter ordet sundhedsfaglig foran eller ej. Evidens er noget helt andet end bevis. Det er almindeligt, at mange forveksler evidens med bevis, især i dagspressen. Men det er to vidt forskellige ting. Evidens er noget helt andet end bevis. Bevis er noget definitivt. En endegyldig sandhed. I matematik kan man finde beviser. Men i sundhedsvidenskab taler vi meget sjældent om, at noget er bevist.

Man kan så vurdere, om evidensen (dokumentationen) er enten svag eller stærk – der er tale om et spektrum. Men det er kun anerkendte uafhængige internationale reveiw boards som eksempelvis Cochrane, der kan vurdere niveauet for dokumentation/evidens og give den karakter, i form af ’Levels’.

En forsker, en ekspert, et dagblad eller et tidsskrift har slet ikke mandat til at vurdere, om en vis dokumentation er stærk eller svag.

Først når evidensen eller dokumentationen er vurderet i Cochrane (eller andre uafhængige review boards) til at være exceptionelt stærk, kan den blive til officielle anbefalinger (som i tilfældet med rygning) eller officielle protokoller. Der er ikke bevis for at rygning er skadeligt.  Men evidensen er så stærk, at det indgår i de officielle anbefalinger.

Der findes tre former for lægefagligt gyldig dokumentation:
1. Videnskabelige undersøgelser
2. Lang tids anvendelse og tradition (ifølge EU-direktivet fra 2004), hvor behovet for kliniske undersøgelser falder væk
3. Personlige klientberetnnger (lægefagligt gyldigt ifølge dommerkendelse 2010)

Desværre er der tendens til i medierne og blandt hurtige meningsdannere, at man – i sin uvidenhed – kun regner med videnskabelige undersøgelser, og overser de to andre former for dokumentation (når det ikke passer ind i den personlige dagsorden).

Angreb på alternativ behandling

Vi ser ofte i medierne, at en avis eller eksperter i medierne fælder en dom over alternativ behandling, som de slet ikke har mandat til. Forskere og eksperter (især hvis de ikke er uvildige), eller en avis (selv om det er en god og seriøs avis), har på ingen måde mandat til at komme med en endelig afgørelse omkring evidens.

Man har lov til at være uenige, men ikke til at dømme hinanden og fælde en dom.

Hvis nogen udtaler sig på en sådan måde, at det sår tvivl om dokumentation for alternativ behandling, må de selv fremlægge evidens for deres udtalelser. De må forholde sig ifølge lødig videnskabelig metode til hver enkelt kilde, og de må komme frem og modbevise dokumentationen for virkningen af den alternative behandling.

Hvis det så derefter kommer til at stå påstand mod påstand, må det komme an på en prøve – lad dem undersøge virkningen af den alternative behandling, og se hvem det lykkes for.

Ofte ser man udtalelser i medierne imod alternativ behandling, som er udtryk for visse grupperingers personlige mening – men det fremstilles, som om det var en officiel afgørelse truffet af en officiel institution. På den måde søger man at udøve en autoritær bedreviden (som ikke er korrekt) over for befolkningen, som en form for magtudspil.

Det er desuden heller ikke god presseskik, når visse medier adspørger forskere og andre eksperter, der ikke er uvildige (læger, biologer eller andre cand.scient.er), om alternativ behandling, når disse forskere eller eksperter lever enten af at behandle syge mennesker eller som – direkte eller indirekte – modtager økonomisk støtte eller gevinst fra en industri, der profiterer på deres medmenneskers ulykke og sygdom.

Mange af de eksperter, som udtaler sig i medierne om alternativ behandling, er ortodokse repræsentanter for sundhedsvæsenet og udviser typisk både et vældigt skarpsind men desværre også en udtalt ignorance på området.

Folkeafstemning om alternativ behandling

Førhen havde vi her i Danmark noget der hed Selvbestemmelsesretten – det var retten til selv at bestemme, om man ville tage imod behandlinger eller vacciner. Denne selvbestemmelsesretten blev frataget i april 2020 med hasteloven, der giver en ikke sundhedsfaglig lægperson som sundhedsministeren til enevældigt (uden at rådføre sig med læger) at gennemtvinge tvangsindlæggelser og tvangsbehandlinger af tvangsvaccineringer i tilfælde af alvorlig sygdom (der står ikke Corona i loven).

Jeg går personligt ind for at vi genindførere Selvbestemmelsesretten på alle områder og afskaffer enhver form for tvang i behandling, både direkte og indirekte. Det bør være befolkningen selv, der bestemmer, hvilken type behandling, de ønsker at udsætte deres krop for.

Derfor mener jeg, at vi her i landet bør afholde en folkeafstemning om hvorvidt man ønsker alternativ behandling. Alternativ behandling bør ikke forbydes. I stedet for bør kvaliteten højnes og hele prakssissen standardiseres ved, at de alternative behandlere får ordentlig løn fra den offentlige kasse, således at vi kan stille kvalitetskrav til uddannelse, praksis, tavshedspligt, journalføring, professionelle og etiske retningslinjer samt dokumentation.

Det har man gjort i Schweiz. Det endte med, at 67% af befolkningen stemte for i 2015. Det betyder, at man som borger i dag kan vælge frit, om man ønsker den gængse behandling fra moderne lægevidenskab suppleret med blide og virksomme metoder som schweizisk urtemedicin, akupunktur, zoneterapi eller yoga og Ayurveda.

Skriv en besked her

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Få råd til bedre sundhed

Direkte i din inboks på din E-mail

[newsletter_form button_label=”Tilmeld!”] [newsletter_field name=”email” label=”Din email”] [newsletter_field name=”first_name” label=”Dit navn”] [/newsletter_form]